Nuffnang Ads

Miyerkules, Pebrero 15, 2012

banghay sa filipino


Banghay Aralin sa Filipino
I. Layunin
Natutukoy ang simuno at panaguri sa pangungusap.
II. Paksang Aralin
Paksa: Pagtukoy sa simuno at panaguri sa pangungusap.
Sanggunian: Hiyas sa Wika pg. 3-7
Kagamitan: tsart
MAGING MASIPAG
 
                                                                                      

III. Mga Gawain sa Pagkatuto
A. Panimulang Gawain
    1. Kasanayan
        Ipaliwanag kung ano ang pangngalan at ang dalawang uri nito.
        Magbigay ng halimbawa sa bawat uri.
    2. Balik- Aral
   Ano ang anunsyo?
   Saan ito matatagpuan?
   Magbigay ng halimbawa.

B. Panlinang na Gawain
   1. Pagganyak
       Magbigay ng nga paraan kung paano natin mapangangalagaan ang
       kapaligiran.                             
       Sumagot sa isang buong pangungusap.
      (ililista ng guro sa pisara ang mga pangungusap)
  2. Paglalahad
      Mayroon ba kayong napapansin sa mga pangungusap?
      Anong meron sa tao na mayroon rin sa mga pangungusap?
      (ipahula sa klase)
        -pareho silang may bahagi.
      Anu-ano ang mga bahagi ng tao na matatagpuan sa ulo?sa kamay?
        - Ngayong hapon, pag-aaralan natin ang mga bahagi ng pangungusap.
  3. Pagtatalakay
     Anu-ano ang mga bahagi ng pangungusap?
     a. Simuno- ito ay ang paksa o ang pinag-uusapan sa pangungusap.
                    May mga panandang si, sina kung tao ang simuno at ang o ang    mga kung bagay, lunan, o pangyayari.
     b. Panaguri- ito ang nagsasabi tungkol sa simuno.
Halimbawa:
Si Ana ay maganda.
simuno  panaguri

Ang mga paru-paro ay may iba’t-ibang kulay.
    simuno                      panaguri

       Magpabigay ng iba pang mga pangungusap mula sa mga bata. Ipasulat sa pisara at pabilugan ang simuno at salungguhitan ang panaguri.

   4. Paglalahat

       Anu-ano ang mga bahagi ng pangungusap?
        - Simuno at Panaguri

       Ano ang simuno?

       - Ang simuno ay ang paksa o ang pinag-uusapan.

       Ano ang panaguri?

       - Ang panaguri ay ang magsasabi tungkol sa simuno.
    5. Paglalapat

      Panuto: Lagyan ng angkop na simuno ang mga patlang para makabuo ng pangungusap.

     1. Mapurol na ang __________.
     2. Ang _________ ay tumakbo.
     3. Mapait ang __________.
     4. Naglalaro _________ ng patintero.
     5. Nakakalibang tingnan ang mga _________.

IV. Pagtataya

Panuto: Bilugan ang simuno at kahunan ang panaguri.

1. Sariwa ang hangin sa probinsya.
2. Tunay ang mga pakikisama ng mga tao sa lalawigan.
3. Malinis at sagana sa talangka, tulya at isda ang mga ilog.
4. Dalisay ang kapaligiran sa lalawigan.
5. Maliwanag ang buwan.


V. Takdang- Aralin

Panuto: Salungguhitan ng isang beses ang simuno, pangalawang beses naman salungguhitan ang panaguri.

1. Nagtatawanan at nag-aawitan kami.
2. Sa manggahan kami nggpipiknik.
3. Nagkukwentuhan kami tungkol sa mga duwende at aswang.
4. Naglalaro kami ng tumbang preso.

                                                                                      1 komento: